Verksamhet

Utifrån elevernas olika behov och intressen planerar och genomför vi aktiviteter. Eleverna ges möjlighet att delta och utveckla aktiviteterna så de känner sig stimulerade. Eleverna uppmuntras till att delta och utveckla sina egna ideer. Elevernas delaktighet skapar motivation och ökar graden av inlärning.

Planeringarna till våra aktivteter bygger på fritidshemmets mål och riktlinjer från LGR11. Vi visar för eleverna hur aktivitet och läromål hör ihop. För att tydliggöra för eleverna så kopplas aktiviteter och mål ihop med hjälp av bilder och veckoschema.

I de lägre åldrarna är förmågorna kopplade till äpplen. Nästa steg i synliggörandet för eleverna är diskussioner kring bilder på eleverna under deras aktiviteter samt ett spindelnät där bilderna är kopplade till ett stycke från LGR11. Hos de äldsta eleverna utgör synliggörandet en mix av bilder på aktiviteter, alster, citat som är intressant ur ett måluppfyllande perspektiv. Uttryck som visar på att eleverna är medvetna om processen kring synliggörandet.

För föräldrarna synliggör vi på olika sätt beroende på avdelning. Den röda tråden är bloggen där alla avdelningar är representerade. Föräldrarmötet presenteras från en gemensam powerpoint där vi förmedlar vad vår verksamhet står för. Föräldrarsamtalen är mest frekventa i de lägre åldrarna men avtar efterhand som eleverna blir äldre för att nästan avta helt när de är på avdelningen 4-6.

Eleverna är med och önskar om verksamhetens innehåll. Vi för en aktiv dialog med barnen för att försöka fånga upp deras intresse. Elevens förslag tas emot av pedagogerna som ser till att förutsättningarna finns för att genomföra elevens önskemål direkt eller vid lämpligt tillfälle. Alltså att rätt material finns tillgängligt och att vi kan möta elevens målsättning. Detta sker genom dialog/beställning med barnen men exakt hur det går till varierar beroende på elevens ålder.

Elevdemokrati genomsyrar varje avdelning och låter eleverna vara med och påverka verksamhetens innehåll. Vi för en aktiv dialog med barnen för att försöka fånga upp deras intresse. Elevernas förslag tas emot av pedagogerna som ser till att förutsättningarna finns för att genomföra elevernas önskemål direkt eller vid lämpligt tillfälle. Alltså att rätt material finns tillgängligt och att vi kan möta elevens målsättning. Detta sker genom dialog/beställning med eleverna men exakt hur det går till varierar beroende på barnets ålder.