Blog Archives

Bild

Siv och Doris i tvåan

Siv och Doris
I tvåan har vi arbetat med olika attityder som styr vårt tänkande. Vi har arbetat med två karaktärer som vi kallar tvillingarna Siv och Doris. Siv och Doris går båda i skolan. De är till utseendet ganska lika men de tänker väldigt olika tankar kring sitt skolarbete och sina klasskamrater.

Grundidéerna om hur man kan tänka kommer från en forskare som heter Carol S Dweck. Carol har forskat i 20 år kring varför vissa människor klarar av att misslyckas och vad som får dem att orka fortsätta.

Hon fann i sin forskning att olika attityder styr oss i vårt tänkande. Det är avgörande för vårt lärande hur vi tänker om oss själva. Har du en statisk attityd tänker du att dina egenskaper är bestående. Du kommer ägna tankarna åt att fundera över om du kommer lyckas eller misslyckas? Hur kommer andra uppfatta dig? Hur kommer du känna dig – som en förlorare eller vinnare? Misslyckanden kommer att forma uppfattningen om dig själv negativt.
Motsatsen till detta är en dynamisk attityd. Personer med en dynamisk attityd är inte rädda för misslyckanden utan lär sig av dem. De ser det inte som att de inte lärt sig något utan att de lärt sig något av det som inte gick så bra. Man tar fasta på vad som fattades och gör om. Att tänka att man gör sitt bästa är framgång i sig. När man utsätts för en motgång sporras man vidare. Det är viktigt att arbeta med strategier. Strategier som visar på hur man gör för att lyckas. I klassen har vi haft diskussioner kring hur Siv och Doris tänker kring sitt lärande.

Bild

Klassens mission – klass 4

Klassens mission

Vi i klass 4 har ett uppdrag som går ut på att vi ska bli medvetna om hur vi lär oss nya saker och hur vi ska vara mot varandra.

Först fick vi tänka på den gången då vi lärt oss något:

– Hur gick det till?

Vid ett senare tillfälle fick alla tänka efter:

– Hur vill du att dina kamrater ska vara mot dig?

Vi arbetar utifrån en modell som heter EPA-modellen och det står för E=elev, P=par och A=alla. När vi fick uppgiften så tänkte alla först själv och skrev ner någon för sitt eget kom ihåg. Steg två var att man berättade sina tankar för en eller två kamrater och slutligen presenterade alla sina tankar för varandra. Dessa tankar skrevs ner till ett gemensamt dokument. Dessa tankar arbetar vi regelbundet med genom diskussion och skrivuppgift. Under en period har varje elev utvärderat två av målen från missionen som man arbetat med under veckan

Vi utvärderar regelbundet hur stämningen är i klassen med lappar, där vi skriver nummer från 1-10. Skriver man 1 har man det dålig och skriver man 10 har man det bra. Vi får mycket positiva siffror i klassen.

Vi pratar också om hur vi har det. Just nu har alla det bra, mår bra och har någon att vara med på rasterna.

Vi i vår klass försöker prata med varandra snällt och trevligt.

Vi har också högläsning ur skönlitterära böcker som handlar om vänskap. Vi har läst Den mörka skogen och nu läser vi Klappjakten. Ramen till vår mission är våra händer som vi har ritat av.

Elever i klass 4

Utifrån James Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet och Tv-programmet Morgans mission har idén om hur man kan arbeta med trivsel i klassen vuxit fram. Eleverna har varit positiva till arbetssättet och vill gärna försöka vara goda kamrater och nå fina resultat i skolan.